Statut

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

 Od roku szkolnego 2020/2021 -zostały wprowadzone zmiany w WSO:

1.Paragraf 17 WSO Punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„W czasie realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trybie stacjonarnym  ocena śródroczna i roczna musi być wystawiona przynajmniej z czterech ocen cząstkowych uzyskanych, co najmniej po jednej ocenie w każdej wadze”.

2.Dodaje się punkt 6a w brzmieniu;

 „W czasie realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trybie zdalnym w danym półroczu, ocena śródroczna lub roczna może być wystawiona przynajmniej z czterech ocen cząstkowych. Warunek uzyskania co najmniej po jednej ocenie w każdej wadze nie musi być wtedy spełniony.”

 -

Wewnątrzszkolny System Oceniania Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

 

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa szkoły po I etapie edukacyjnym" tutaj 

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa szkoły po II etapie edukacyjnym " tutaj

 -