Statut

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

  -

Wewnątrzszkolny System Oceniania Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

 

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa szkoły po I etapie edukacyjnym" tutaj 

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa szkoły po II etapie edukacyjnym " tutaj

 -

Zmiany wprowadzone w Statucie od 1.09.2022r.

 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

I.                   Paragraf 31 otrzymuje nowe brzmienie:

Pracownicy pedagogiczni Szkoły to: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, w tym nauczyciele świetlicy, biblioteki,  pedagog, pedagog specjalny, logopeda, psycholog.

II.                Po paragrafie 50 dodaje się paragraf  50a w brzmieniu:

Stołówka szkolna

1.W szkole funkcjonuje stołówka, w której uczniowie mogą zjeść gorący posiłek.

2. Stołówkę prowadzi ajent.

3.Uczniowie mają prawo do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej dobrowolnie i odpłatnie. 

III.             Po paragrafie 51 dodaje się paragraf  51a w brzmieniu: 

Nauczanie zdalne

1.     Podstawową formą komunikacji jest e-dziennik.

2.     Zajęcia są prowadzone na platformie G SUITE dla szkół i uczelni: Clasroom i Meet oraz
w e-dzienniku.

3.     Kształcenie na odległość może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

4.Jeżeli zajęcia odbywają się online ( z użyciem monitorów ekranowych) to:

a)      Lekcja online trwa 30 minut. Pozostałe 15 minut to praca ucznia utrwalająca materiał z lekcji.

b) Zajęcia online prowadzone są zgodnie z planem lekcji.

c)     Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć online (z 5 min. przerwą) jeśli następują po sobie te same lekcje ( np. w-f, j. polski, język obcy itp.).

d)     Wszystkie materiały są umieszczane na Classroomie lub w e-dzienniku.

e)      Udział w zajęciach on-line jest obowiązkowy.

f)       Uczeń loguje się punktualnie na zajęcia, na których jest sprawdzana obecność.

g)      Uczeń na początku zajęć zgłasza nauczycielowi ewentualne problemy techniczne (problemy
z kamerą, mikrofonem lub łączem internetu).

h)      Rodzic/opiekun poprzez e-dziennik usprawiedliwia nieobecność ucznia
na lekcjach zdalnych zgodnie z regulaminem szkoły.

i)        Uczeń ma przygotowane: podręcznik do zajęć z danego przedmiotu, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz niezbędne materiały i przybory.

j)         W trakcie lekcji mikrofon ucznia jest wyłączony. Uczeń włącza mikrofon
w sytuacjach i w sposób wcześniej uzgodniony z nauczycielem.

k)       W trakcie lekcji kamera ucznia jest włączona. W przypadku niezgłoszenia problemu technicznego z kamerą na początku lekcji, nauczyciel ma prawo wpisać punkty ujemne.

l)         Zabrania się w czasie lekcji komentować wypowiedzi, zakłócać tok lekcji.

m)    W miarę możliwości należy włączyć funkcję wyciszającą dźwięki otoczenia, najlepiej używać słuchawek.

n)       Zajęć nie wolno nagrywać, a tym bardziej rozpowszechniać bez wyraźnej zgody nauczyciela
i pozostałych uczestników. Nie wolno utrwalać, rozpowszechniać cudzego wizerunku bez jego zgody, ponieważ zachowanie takie jest złamaniem prawa. W przypadku powzięcia przez szkołę informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego.

o)       Uczeń bierze udział w lekcji znajdując się przy biurku lub stole siedząc
na krześle, nie pije, nie je.

p)       Uczeń dba o wizerunek udostępnianej przez niego przestrzeni w czasie zajęć.

q)       Uczeń znajduje się w pokoju sam, w miarę możliwości lub w obecności rodzica, który zachowuje ciszę.

r)        Poza spotkaniami online ze swoimi uczniami, nauczyciel pozostaje do dyspozycji rodziców
i uczniów w czasie godzin swojej pracy.

4.     Jeśli zajęcia odbywają się bez użycia monitorów ekranowych to:

a)      Wszystkie materiały przesyłane są przez nauczyciela na Classroomie lub w e-dzienniku
( nauczyciel określa, gdzie znajdują się materiały).

b)      Warunkiem uzyskania obecności przez ucznia będzie zalogowanie się  danego dnia w e-dzienniku.

IV. Skreśla się paragraf 62.