Monitoring -rodo

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH -

 Maciej Rudnikowski, kontakt: rumac@rumac.pl

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego (CCTV)

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016)

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich STO w Darłowie

Informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym w dalszej części ADO) systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STOw Darłowie.

2. Monitoring stosowany jest w celu rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do ADO.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Społecznej Szkole możliwy jest pod adresem email Maciej Rudnikowski, kontakt: rumac@rumac.pl

4. Obszar objęty monitoringiem stanowią korytarze siedziby Administratora oraz najbliższe otocznie na zewnątrz budynku Administratora.

 5. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.

 6. Zarejestrowane przez Monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, przez upoważnione do tego podmioty.

 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi.

8. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 9. Podstawą prawną dla prowadzenia Monitoringu jest: Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora