III edycja Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w SSP STO

III EDYCJA UCZNIOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W SSP STO IM. LOTNIKÓW MORSKICH W DARŁOWIE 2019  " W mojej szkole, mam wybór  ”            

 I. Cele projektu:

 

 • rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich w szkole poprzez podejmowanie przez wszystkich uczniów inicjatyw związanych z samorządnością obywatelską,
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną,
 • atrakcyjny sposób na zwiększenie zaangażowania społecznego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie kreatywności i sprawności organizacyjnej.

II. Pojęcie budżetu obywatelskiego:

Budżet obywatelski to proces demokratyczny, w którym mieszkańcy, grupa docelowa
(w naszym przypadku uczniowie) decydują o wydatkach publicznych – przeznaczeniu, zagospodarowaniu budżetu lub jego części na realizację wybranego zadania, po wcześniejszych konsultacjach i weryfikacji oraz ogólnym głosowaniu. Tym samym taka forma demokracji umożliwia obywatelom dyskusję oraz bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

III. Ogólne zasady i etapy postępowania:

1. Uczniowie zgłaszają pomysły – propozycje zadań do budżetu, następnie Komisja Weryfikacyjna w składzie: dyrektor, przedstawiciel Zarządu SKT 238, przedstawiciel Rady Uczniów, przedstawiciel Rady Rodziców oraz księgowa analizują je pod kątem formalnym.

 2. Propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddawane są powszechnemu i bezpośredniemu głosowaniu uczniów.

 3. Do realizacji Obywatelskiego Budżetu Uczniowskiego przechodzą 3  projekty z największą liczbą głosów, każdy o wartości nie większej niż  1000 zł.

 III. Budżet projektu

 SKT 238 STO przeznacza na realizację Obywatelskiego Budżetu Uczniowskiego w 2019r. kwotę w wysokości  3000 zł .

IV. Harmonogram działań:

 

 
Do 17 maja 2019
 
 
Kampania informacyjna Obywatelskiego Budżetu Uczniowskiego
 
20-31 maja 2019
 
 
Składanie wniosków przez uczniów SSP
 
3-5 czerwca 2019
 
 
Komisja Weryfikacyjna
 
5  czerwca  2019
 
 
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do głosowania projektów
 
5-10 czerwca 2019
 
 
Kampania informacyjna, promowanie zakwalifikowanych projektów
 
13 czerwca 2019
 
 
Głosowanie
 
14 czerwca 2019
   
 
Ogłoszenie wyników
 
1 września – 30 listopada 2019
 
 
Realizacja projektów Obywatelskiego Budżetu Uczniowskiego


V. Zasady zgłaszania projektów:

Do budżetu uczniowskiego swój projekt może zgłosić każdy uczeń SSP, każda klasa SSP oraz zespół kilku uczniów, również grupa uczniów z różnych klas. Uczniowie mogą korzystać z pomocy rodziców, opiekunów, wychowawców. Projekt musi zawierać: nazwę, cel, uzasadnienie, oszacowany koszt jego realizacji nie przekraczający kwoty 1000zł, a także podpis zgłaszającego/zgłaszających oraz jeżeli to możliwe wizualizację pomysłu w formie szkicu, rysunku, zdjęcia, plakatu itp.

Projekty muszą być zgodne z programem profilaktyczno-wychowawczym SSP.

 Do głosowania zostaną zakwalifikowane wszystkie projekty zakwalifikowane przez Komisję Weryfikacyjną.

 • pomysł może być zgłoszony przez indywidualnego ucznia, klasę lub dowolną grupę uczniów,
 • pomysł musi być niesprzeczny z zasadami działania szkoły, jej misją, programem wychowawczo-profilkatycznym oraz statutem szkoły,
 • pomysł musi być pożyteczny dla społeczności szkolnej, musi służyć np. poprawie warunków uczenia się lub wypoczynku w czasie przerw, poprawie estetyki otoczenia, komfortu pracy itp.,
 • pomysł musi być możliwy do zrealizowania i zakończenia w terminie 3 miesięcy (wrzesień – listopad),
 • pomysły należy składać na „Formularzu zgłoszeniowym”, który można uzyskać w sekretariacie lub pobrać ze strony szkoły.

 

 VI. Kryteria oceny pomysłów:

 • pozytywny wpływ na poprawę warunków uczenia się lub wypoczynku w szkole,
 • zgodność pomysłu z założeniami projektu,
 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dołączenie jeśli to możliwe wizualizacji pomysłu..

 

 VII. Zasady głosowania

 

 • Każdy uczeń SSP im. Lotników Morskich STO jest uprawniony do głosowania. Uczeń otrzyma kartę do głosowania potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem,
 • Na karcie do głosowania będą znajdowały się wszystkie projekty, które przeszły weryfikację komisji pod względem formalnym,
 • Każdy z uczniów może zakreślić od 1 do maksymalnie 3 projektów. Uczeń zakreśla te projekty, które według niego są najlepszymi i które mu się najbardziej podobają.