REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024 do klasy 1 Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłówku.
Zapraszamy osoby, dla których:
- ważne jest indywidualne podejście nauczyciela do ucznia, by uczeń mógł osiągnąć cel na miarę swoich sił i umiejętności, by mógł poczuć się usatysfakcjonowanym szczęśliwym, zmotywowanym do dalszego podboju świata nauki,
- cenne jest nauczenie się przez dziecko podejmowania samodzielnych decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- istotne jest celebrowanie osiągnięć dziecka i nauczenie go postrzegania porażek, jako bodźca do wytrwałej pracy,
- istotne jest, wspólne i spójne ze szkołą, wychowywanie dzieci w duchu wartości.
Szkoła zapewnia swoim uczniom:
* bezpłatną naukę,
* naukę języków obcych (zwiększona ilość godzin od klasy I),
* naukę drugiego języka od klasy IV (język niemiecki),
* w klasach I-III drugi język (niemiecki) dla chętnych prowadzony w formie zabawy, w postaci kółka,
* podział klas na zajęciach informatycznych, a od klasy IV także na grupy na lekcjach języka obcego,
* naukę w małych zespołach klasowych,
* darmowy dostęp do e-dziennika,
* atrakcyjne zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne,
* możliwość korzystania ze stołówki prowadzonej przez ajenta,
* naukę na pierwszą zmianę,
* bezpieczeństwo i fachową opiekę kadry pedagogicznej,
* przyjazną atmosferę i życzliwość,
* interesujące lekcje z ciekawymi ludźmi,
* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
* zajęcia logopedyczne,
* zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
* zajęcia rozwijające uzdolnienia,
* specjalistyczne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów,
* ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne,
* ciekawe zajęcia z kodowania, programowania, technologii informacyjnej.
Podania do szkoły należy składać w sekretariacie osobiście lub mailowo (sp4darlowo@interia.pl), telefon kontaktowy: (0) 94 314 20 51
Podanie znajduje się na stronie szkoły: www.spoleczna.darlowo.info – zakładka sekretariat → rekrutacja → podanie do szkoły.