ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 238 STO W DARŁOWIE

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie, działając na podstawie art. 50 ust.2 i art. 51 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Uchwały Zarządu nr 5/III/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 238 STO w Darłowie

z w o ł u j e

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SKT NR 238 STO W DARŁOWIE 
w dniu 18.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 16.00 
w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich w Darłowie 
przy ul. Zwycięstwa 1 - parter szkoły

z następującym porządkiem obrad: 
1)Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2)Wybór Przewodniczącego, Sekretarza (protokolanta) i członka prezydium.
3)Przyjęcie porządku obrad.
4)Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i wniosków.
5)Sprawdzenie obecności i kworum. 
6)Przedstawienie przez Prezesa sprawozdania z działalności Koła za okres kadencji.
7)Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania 
z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
8)Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9)Wybór Prezesa Zarządu SKT nr 238 STO na nową kadencję.
10)Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej SKT nr 238 STO na nową kadencję.
11)Wybór dwóch delegatów na XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO w dniach 
6-7 kwietnia 2019r.
12)Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Koła na okres IV kadencji.
13)Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
Jednocześnie Zarząd SKT nr 238 STO informuje:
1.W przypadku braku kworum (min. 50%) II tura zebrania odbędzie się po 30 minutach,
tj. o godzinie 16.30.
2.Warunkiem otrzymania przez członka mandatu jest okazanie dokumentu tożsamości.

Darłowo, dnia 10.01.2019r.
Zarząd SKT nr 238 STO